ТРУДНИ ВЪПРОСИ

В тази секция ще намерите информация за законовите разпоредби относно употребата и продажбата на продукти за растителна защита в България.

Възможни щети и рискове, причинени от фалшиви и нелегални продукти за растителна защита.

 • КАКВИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА МОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ?

  Можете да купувате и прилагате само продукти за растителна защита /пестициди/, които са разрешени за пускане на пазара. Те се предлагат на пазара и се употребяват, само когато са разрешени със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

  Изискванията към ПРЗ и тяхната употреба са разписани в Закона за защита на растенията и те се разрешават след обстойна оценка, че:

  • са ефикасни;
  • нямат нежелателно въздействие върху растения или растителни продукти;
  • нямат вредно въздействие върху здравето на хората и животните;
  • нямат вредно въздействие върху околната среда, особено по отношение на водите, вкл. питейната и подпочвените  води и биологичните видове, които не са обект на провежданата борба;
  • остатъчните количества в земеделските продукти не превишават максимално допустимите количества съгласно Закона за храните.

  Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита на страницата на БАБХ

 • КАК ТРЯБВА ДА ИЗГЛЕЖДА ОПАКОВКАТА НА ОРИГИНАЛНИЯ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА?

  Първо проверете дали етикетът на продукта е на български език. След това се уверете, че опаковката не е с нарушена цялост и съдържа информация с партиден номер и дата на производство.  Етикетът трябва да е трайно закрепен към опаковката, да е четлив и незаличим. Да съдържа информация с търговското име на препарата, името и адресът на лицето, на което е издадено разрешението, както и номерът на издаденото разрешение на продукта за растителна защита.

  Не купувай продукти в подменени опаковки. Продуктите за растителна защита могат да се продават единствено в оригинални плътно затворени и етикетирани опаковки.

 • КЪДЕ ДА КУПИТЕ ОРИГИНАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА?

  Оригинални продукти за растителна защита се купуват единствено от регистрирани селскостопански аптеки или от търговци притежаващи разрешително.  Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа регистър на издадените разрешения на търговците, получили право за извършване на търговия с продукти за растителна защита. 
  При съмнение, се свържете и се консултирайте с инспекторите от съответната Областна Дирекция по Безопасност на Храните.

  Винаги изисквайте доказателство за покупката – фактура и/или касова бележка. Всеки легално регистриран търговец/доставчик е задължен да издаде документ за продажба.

   

   

   

 • КЪДЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ КУПУВАТ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА?

  Продукти за растителна защита не могат да се купуват извън законово установения ред за предлагане (повече тук):

  • от он-лайн форуми и платформи, предлагащи изгодни и атрактивни цени без ДДС;
  • от чужбина;
  • от пазари и тържища.

  Може да сте сигурни, че закупените по този начин ПРОДУКТИ са нелегални, а тяхната употреба излага на риск за здравето на оператора, околната среда и третираните култури. Рискувате също и да загубите и земеделски субсидии. Повече за рисковете ще прочетете тук

   

   

 • КАКВИ СА САНКЦИИТЕ ПРИ ПРИТЕЖАНИЕ НА ФАЛШИВ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

  При установено притежание на неразрешени ПРЗ или опаковки от тях, директорът на съответната ОДБХ със заповед може да  разпореди задържане и унищожаване на продуктите за сметка на натушителя. Освен това съгласно ЗЗР може да получите глоба до 5000 лв

  Също така трябва да обмислите възможността от административно-наказателно производство, което ще бъде открито срещу Вас съгласно Наказателният Кодекс и/или Законът за Митниците. Правоприлагащите органи могат да предполагат, че имате намерение да препродавате продуктите с цел финансова изгода. Тази дейност също може да бъде наказана

   

   

 • КАКВИ СА САНКЦИИТЕ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ФАЛШИВИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА?

  При установена употреба на неразрешен продукт за растителна защита върху растения и растителни продукти при първичното им производство или при установяване на неразрешена употреба на продукт за растителна защита директорът на съответната ОДБХ със заповед може да разпореди:

  • износ на растенията и растителните продукти;
  • унищожаване на растенията и растителните продукти

  Разходите за изпълнение на мерките са за сметка на земеделския стопанин.

  Който наруши забрана по чл. 52, чл. 101, т. 1 или чл. 107, т. 1, от ЗЗР се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
  Това не е краят.
  • Който, при осъществяване на дейности по Законът за защита на растенията, замърсява околната среда, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.
  Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.

  • Когато нарушенията водят до риск за здравето на хората или животните, се налага глоба от 3000 до 6000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв.

   

   

   

   

   

   

   

 • ЗАЩО НЕ МОГА ДА УПОТРЕБЯВАМ ПРЗ, КОЙТО ДОСКОРО Е БИЛ НАЛИЧЕН В БЪЛГАРИЯ, А СЕГА Е ДОСТЪПЕН САМО В ЧУЖБИНА, напр.В ТУРЦИЯ?

  Много фактори допринасят за това дали продуктите се предлагат на пазара за употреба от земеделските стопани. Един от тях е много сложна научна оценка и процес на регистрация. Всички строги норми и законови разпоредби са въведени, с цел продуктите, които можете да купите, да са безопасни за вас, вашите култури и за околната среда. Ето защо, ако продуктът не е регистриран в България, той не е законно разрешен, съответно не можете да го използвате. Не само употребата, но и притежаването му е наказуемо (повече тук)

   

   

   

   

Brak wyników spełniających kryteria wyszukiwania.